Greg_007

BTC dump and pump to 26K on FOMC minutes

Giá lên
BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
Fibonacci compression in the making, but it looks like we start to form a liquidity pool below the recent lows.
What if we dump later today into the pool and then set up for the 26K target of the compression 🤔

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.