BINANCE:BTCUSDT.P   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Bitcoin BTC tăng dần theo hình tam giác, vượt qua đường màu xanh lá cây phía trên và cuối cùng chạm đến đường màu vàng phía trên, nhìn vào mức cao mới trước khi đột phá.

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.