Sell tiếp ngắn hạn. Bài đăng ko phải tư vấn đầu tư, chỉ lưu ls gd . Ko kk làm theo.