Ninh-Do

BTC ngắn hạn

Ninh-Do Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Mình sẽ cập nhật thêm khi về đến vùng buy hoặc có diễn biến khác
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.