Forex9999

Short BTC 47600 ; SL 48000; TP 47000

Giá xuống
COINBASE:BTCUSDT   BTC/USDT
Kèo lướt sóng cho AE bắt sóng hồi BTC

Kêy Nến 46400 BTC sẽ về đó lấp Gap
Bình luận: Đã short mạnh ở 47600 chờ cú hồi nhẹ về 47000
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.