luciferaio

BTC/USDT nhịp tăng ngắn hạn

luciferaio Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Taget buy : 8k-8k1
Taget Sell : 8k8 - 8k9
sl : > 7k7
R/R: 1/2
Bình luận:
BTC di chuyển

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.