Phamdong1969

BTC chuẩn bị điều chỉnh giảm sâu

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Các mức hỗ trợ tốt của BTC là 8200% - 7100$ và 5400$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.