Cập nhật thị trường ngày 21/03-15/5/2020 . Vói tình hình dịch bệnh kéo dài và nền kinh tế cả thế giới bị ảnh huonger rất lớn cho nên thị trường sẽ còn một đợt bán tháo BTC để cần tiền mặt .
cho nên trong giai đoạn này chúng tôi không đưa ra những khuyến nghị mua bán trong thời gian này . chúng tôi sẽ chờ giao dịch ở mốc giá 3560-2820 để tich trữ trung dài hạn cho tương lai khi đại dịch đi qua và ền kinh tế cần 1-2 năm để phục hồi trở lại thì BTC sẽ là tài sản tăng trưởng rất mạnh .
Đay là bài phân tích mang tích chất tham khảo không phải là tư vấn tài chính .
Chúc các nhà đầu tư có những quyết định sáng suất

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.