TonySatoshi

BTC trung hạn

Giá xuống
BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
Giá cần phải test về vùng 5k5 - 6k trước khi lên 11k.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.