BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC phá nêm bật lên new ath. Sóng Atl coin sẽ bay sau khi btc size way ở vùng 64-70k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.