A_Luan26

Bitcoin Phá đáy

Giá xuống
BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
Phá đáy trong khung H4 hộp Davas , kỳ vọng khi có setup đảo chiều đi lên có thể mua nhẹ.
Nếu vẫn còn phá xuống dưới 40k thì bán khống tiếp

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.