A_Luan26

Bitcoin Phá đáy

Giá xuống
BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT Perpetual Contract
Phá đáy trong khung H4 hộp Davas , kỳ vọng khi có setup đảo chiều đi lên có thể mua nhẹ.
Nếu vẫn còn phá xuống dưới 40k thì bán khống tiếp