dgtrd

bitcoin approaching its next move

Giá xuống
dgtrd Wizard Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
please not that the analysis provided herein is not a financial advise
Bình luận: we may experience first a bull run to previous resistance levels then revers to complete the elliott wave

wave 4 is usually longer than wave 2


otherher alternative that we may move sideways for a while
Bình luận: please be informed that indicators used in this analysis are available in my scripts profile, also in public library

https://www.tradingview.com/u/dgtrd/#pub...
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.