SeeTheFuture

Btc 및 수식 3500 달러

Giá xuống
BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
Btc 및 수식 3500 달러

우리는이 시나리오에 대해 정말로 염려합니다. BTC는 Bittrex.com에서 5 파장을 3500 달러로 줄인 후 12000을 반등했습니다.

GMT 0g로 끝나는 주를 기다리고 있습니다. 우리는 정지 손실을 8866 USD로 설정했습니다.

# 미래 팀을 보아라.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.