Trên đây là nhận định chủ quan của mìn về BTC . vẫn giữ target vùng 46. Hiện BTC đang chạy sóng B với mô hình sóng Expanding Triangle
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.