Luannh

BTC vài ngày tới 17-24 tháng 10

Giá xuống
BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
Nhận định cá nhân BTC từ ngày 17-24/10.
Đây chỉ là nhận định cá nhân
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.