ZhongBenCong001

Kênh tăng dần Bitcoin BTC

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Kênh tăng dần Bitcoin BTC, xu hướng năm sóng, đã lùi lại trên đường hỗ trợ thấp hơn, nhìn phía trên kênh tăng dần và cuối cùng đã phá vỡ kênh tăng dần lên một mức cao mới

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.