VuKhoi

Long BTC/USDT

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Giá phá vỡ mô hình tam giác.
Entry 9300-9500
SL:8800
TP: 10500-11500
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.