vanbeo

BÒ ĐANG ĐUỐI SỨC.

Giá xuống
vanbeo Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Vùng đỏ là taget các bạn có thể chốt lời.
Vùng xanh là vùng chúng ta có thể mua vào.
Giao dịch đang hoạt động:
Giá đang đi xuống đúng như dự kiến. Nếu đi qua vùng 3640. Giá sẽ lao xuống vùng 2k8 cho đến 3k. Vào ngày 25 hoặc tháng 12 chúng ta sẽ có một đáy mới của năm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.