ThinhDinhManh

BTC - Sóng giả định

BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
- Nối đánh nối đỉnh tạo vùng ép sóng giả định.
- Mô hình Pitchfork tạo đỉnh đáy chặn giá giả định.
- Fibonacci xoắn ốc tạo đường trượt giá giả định.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.