ThinhDinhManh

BTC - Sóng giả định

BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
- Nối đánh nối đỉnh tạo vùng ép sóng giả định.
- Mô hình Pitchfork tạo đỉnh đáy chặn giá giả định.
- Fibonacci xoắn ốc tạo đường trượt giá giả định.