SeeTheFuture

BTC - Short to 3500 USD, can?

Giá xuống
BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
Btc and formula of 3500 usd

We are really concerned about this scenario, the BTC went 5 wavelength reduced to 3500 USD on Bittrex.com, then rebounded 12000

We are waiting for the week ending at 0g GMT . We set a stop loss at 8866 USD

#SeeTheFuture Team

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.