Hiện tại lệnh cũ có hồi về nên cắt lệnh hòa vốn.
Từ 20h ngày 4 là xu hướng tăng ngắn hạn, 12h ngày 8 là nhịp hồi về trong xu hướng tăng. đợi stoch rsi quá bán, quay đầu chạm 80 . khối lượng gd khi chốt nến không vượt quá 50k5 vào lệnh sell
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.