A_Luan26

Butcoin Chờ Đợi Thời Cơ

Đào tạo
BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
Qua cú dump hôm qua đi chạm điểm 52.000 dây vào 51.000 , sáng nay đã hồi nhẹ lên,chờ kéo ngược lên dưới EMA21 rồi đặt sell retest lại.

oke anh em

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.