A_Luan26

Nhận định Bitcoin 21/01/2022 : Rũ Bỏ

BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT Perpetual Contract
Hôm qua BTC tạo bẫy giá tăng quay lên ngưỡng 43k (vùng gần biên trên của chiếc hộp) rồi phá xuống khỏi biên dưới hộp ở 39k sáng nay, không nên bán theo và chưa nên mua vào vì khu này rung lắc sẽ sảy ra.

Nhiều khả năng Bitcoin sẽ tích lũy ở vùng này,sau đó chúng ta có thể chọn phương án phù hợp để chờ cú Breakout sau đợt tích lũy này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.