SeeTheFuture

Btcと3500 usdの公式

Giá xuống
BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
Btcと3500 usdの公式

私たちは本当にこのシナリオを心配しています.BTCはBittrex.comで5波長を3500ドルに減らし、その後12000を反発しました

我々はGMT 0gで終わる週を待っている。我々は8866ドルでストップロスを設定した

#将来のチームを見る

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.