URIFX

@BTCUSDT #Expanding Diagonal ==> Buy breakout

URIFX Updated   
POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
hi all,

Tương tự các Coin khác, BTC cũng form thành Wolfe Wave (một dạng leading/ ending diagonal của EW). Theo cấu trúc giá này, BTC sẽ quay đầu trong vùng 9k6-9k3$.

Cheers,

URI
Bình luận: Correct
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.