mrtydus

BTC hồi 8k1 tăng 8k8

Giá lên
POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
theo minh phan tích thì RSI thì đỉnh hien tai vn64 cao hơn nên xu hướng sẽ giảm từ giờ đến 4h nữa
Tương đương Hedge bên 4h n64 còn chưa bẽ vùng cảng dưới
nhận định
Retest lại vùng 8k1 ~8k0X
sau đó có cú hồi lên 8k6~ 8k8 đỉnh mây

va sau đó tơi tiếp hiện tại khả năng mình chỉ đoán được vậy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.