TinhKaka

BTC đợi tín hiệu hồi H1

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
18600$ Vùng bán cho đợt sóng giảm tiếp theo...

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.