Hiện tại giá trên đã đi vào khu vực mua khá tốt theo mốc hồi fibo ở 61.8% 9951$ và vùng hổ trợ ở mốc giá fibo 78.6% 9703$ khá tốt để cho giá đi lên lại khi vực chốt lời 10547$ và 10910$ giá dừng lổ ở 9609$ .
chúc anh chị tham khảo gợi ý này đạt lợi nhuận .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.