A_Luan26

Bitcoin đang tích lũy đi ngang

BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
Từ 58.000 xuống vùng 53.000 Bitcoin đang sideway.

đẩy từ 53.000 lên gần 57.000

Chúng ta vẫn có thể mua nhẹ từ vùng 53.000 lên trên 56.000

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.