Long BTC . Khung D, giá tìm về vùng cầu cũ, xuất hiện lực tăng từ phía buyer mạnh, long theo phe mạnh hơn, target phá đỉnh chạm vùng 1,168 theo fibo mở rộng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.