A_Luan26

Bitcoin hôm nay : Bẫy giá tăng

BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
Đợi 52k có gặp phản ứng gì không.

chưa hề nên mua ở thời điểm bây giờ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.