NguyenHoangNguyen

BTC (Bitcoin) Buy and hold alt coin

Giá lên
NguyenHoangNguyen Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Entry Buy Tại vùng giá 32-31x đã cho , tức là quản lý vốn trong khu vực BTC xuống vùng giá đó
tiếp theo bạn gom alt coin Usdt rồi hold, rải mua dần vào con 1-2 con
sau đó giữ cho btc đạt 60x hoặc hơn rồi xả hết
Bình luận: Bắt buộc phải "quản lý vốn" và phải quan sat BTC theo plan (kế hoạch) đã cho
khi BTC về vùng Buy đã cho sẵn qua alt coin gom bật chart nhỏ h1,h4... xem tới cản rồi buy gom hàng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.