trinhnamphong

BTC/USDT - Mô hình cái nêm tăng giá

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Trên khung thời gian D1 = xuất hiện mô hình cái nêm thể hiện sự tăng giá mạnh của BTC .
Thoát khỏi vùng cái nêm sẽ tăng rất mạnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.