54 lượt xem
0
- Sử dụng đường: sma20, wma20, wma50
- Xác định vùng tích lũy, hỗ trợ, kháng cự mạnh(giá tạo ra các mô hình giá tích lũy, đảo chiều).
- Khi giá bắt đầu phá ra vùng giá tích lũy,đường giá ở trên 3 đường, giao cắt sma20, wma20, rsi từ dưới hướng lên >> mua.
- Khi wma20 cắt xuống sma20, chuẩn bị canh bán. Khi sma20, wma20 cắt wma50, Đường giá nằm dưới học cắt wma50, rsi xu hướng giảm >> bán