- Sử dụng đường: sma20, wma20, wma50
- Xác định vùng tích lũy, hỗ trợ, kháng cự mạnh(giá tạo ra các mô hình giá tích lũy, đảo chiều).
- Khi giá bắt đầu phá ra vùng giá tích lũy,đường giá ở trên 3 đường, giao cắt sma20, wma20, rsi từ dưới hướng lên >> mua.
- Khi wma20 cắt xuống sma20, chuẩn bị canh bán. Khi sma20, wma20 cắt wma50, Đường giá nằm dưới học cắt wma50, rsi xu hướng giảm >> bán
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.