Zhaobo

BTC sự cân não cho thị trường ngày đầu tháng 3/2018

Zhaobo Cập nhật   
POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
TP1: 15K-17K, nếu phá 12k.
Hãy chờ đợi điều gì xảy ra tiếp theo của tháng 3 này.
Bình luận:
Đã vào vùng chiến sự.
Bình luận:
giảm nhẹ.
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Quyết định hôm nay, bắt đầu thoát lệnh.
Giao dịch được đóng thủ công:
ĐẢO CHIỀU RỚT MẠNH

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.