A_Luan26

Bitcoin Hôm Nay Lên Núi Hái Chè

Giá lên
BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
Bitcoin sau cú điều chỉnh về 60.000 đã lập tức đẩy lên 62.000 bằng 1 nên Bullish Marubozu mạnh mẽ ,đóng nến biên trên EMA21. hãy mua lên ngay, kỳ vọng 66.000
Stoploss dưới thanh nến bearish Marubozu .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.