ThinhDinhManh

BTC chuẩn bị đổ đáy

BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
- Dấu hiệu xu hướng xuống lớn
+ Xuống mạnh rồi lên mạnh tạo đáy nhọn
+ Lên chậm giá thu hẹp dần tạo đỉnh thác
+ Số lượng bán mạnh trên đỉnh
- Dấu hiệu lên lớn
+ Lên mạnh rồi xuống mạnh tạo đỉnh nhọn
+ Xuống chậm tạo đáy thoải dần đi ngang
+ Số lượng mua mạnh
Bình luận: BTC đang tới đỉnh 9k5 ae chuẩn bị bán chưa,
Ngay bây giờ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.