A_Luan26

Bitcoin đang tích lũy trong hộp

BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
Chờ tích lũy đủ mạnh,xem có những cú phá vỡ lên hay xuống thì chúng ta nên chờ tín hiệu từ thị trường

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.