A_Luan26

Bitcoin hôm nay Bán Khống

Giá xuống
BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
chờ ngóc lên rồi bán khống thôi, đúng cơ hội vì BTC đã mất hỗ trợ 64k xuống dưới 60k.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.