*Bài post đơn giản chỉ là lưu lại lịch sử giao dịch. Bạn có thể tham khảo nhưng không nên làm theo ;)
Xu hướng chính là xuống. BUY ngắn r SELL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.