TinhKaka

BTC/USD xuất hiện mô hình cách dơi.

Giá lên
BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
Đây là mẩu hình đảo chiều đáng tin cậy.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.