Trade5Day

Chờ đợi thời cơ

POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
Kháng cự và Hỗ Trợ thể hiện rất rõ trên chart Daily
BTCUSDT hiện tại vẫn chưa hình thành xu hướng tăng. Nhận định giá sẽ hồi về test lại vùng gốc
Nếu thành công sẽ thiết lập xu hướng tăng và về vùng 11k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.