A_Luan26

Nhận định Bitcoin hôm nay dễ hiểu thôi

BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
cứ xem tôi đặt thanh chờ cú nén.
> Nén xuống và break phá xuống phía dưới thì sell
> Nén và break ngược lên trên,đợi sau đóng nến và mua lên

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.