dungsmc

Điểm hồi BTCUSDT/ BITTREX

Giá lên
BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
2 điểm hồi của BTC tại fibo 0.5 và 0,618
1st : 8464
2nd : 7815
goodluck ( quan điểm cá nhân, cân nhắc khi vào lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.