BlockInfo

BTCUSDT

Giá xuống
BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
Btc hiện tại đang gặp cản neck line vdv tại vùng 60k
Dự kiến btc sẽ về test lại vùng 53-54k sau đó sẽ kéo lại đà tăng trong tháng 12.
Chúc giao dịch thành công.
Tham khảo.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.