A_Luan26

Bitcoin tích lũy ở đáy

BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
Hôm nay chủ nhật Bitcoin vẫn tích lũy năng lượng ở đáy trên 40k - 41k thôi, nếu phá xuống dưới 40k thì nhiều khả năng sẽ giảm sâu hơn nữa.

Nếu tích lũy và kéo ngược lên sát gần 46k , trên 45k thì kỳ vọng sẽ sảy ra va chạm kỹ thuật và nhiều khả năng Sell lại ở vùng này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.