Ninh-Do

BTC ngắn hạn

Ninh-Do Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Buy: 31xx
Sell: 34xx
Bình luận:
Cập nhạt BTC canh bắt lại như hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.