45 lượt xem
0
Lên 48500k rồi xuong 44 k, và sau cùng lên 56 k.............