A_Luan26

Bitcoin kỳ vọng tăng giá tiếp theo

Giá lên
BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
vẫn chưa thấy dấu hiệu đảo chiều giảm giá.

đang tích lũy từ 55k xuống 53k để chờ setup mua lên.

Chúc anh anh may mắn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.