A_Luan26

Bitcoin đang chờ bán lại

BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
Chờ lên biên dưới của hộp Davas để bán lại.

Điểm trên 45k ,gần 46k thì bán lại.

Bitcoin đang xu hướng hồi nhẹ lên khi xu hướng giảm đã hết lực .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.